ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΩΝ
Αίτηση Εγγραφής Μέλους - Application for Inscription as Member  
Ημερομηνία Αιτήσεως - Application Date
Επώνυμο Αιτούντος - Last Name
Όνομα Αιτούντος - First Name
Όνομα Πατρός - Father's First Name
Επώνυμο Πατρός - Father's Last Name
Όνομα Μητρός - Mother's First Name
Γένος Μητρός - Mother's Family Name
Τόπος Γεννήσεως - Place of Birth
Ημερομηνία Γεννήσεως - Date of Birth
Όνομα Συζύγου - Spouse First Name
Επώνυμο Συζύγου - Spouse Last Name

Καστελλοριζιακή Καταγωγή του:
Kastellorizian Origin of:

Διεύθυνση - Address
όπου θα ταχυδρομήται η Εφημερίδα
where newspaper will be mailed

Τηλέφωνο - Telephone No.
Κινητό Τηλέφωνο - Mobile No.
E-mail
Ιστοσελίδα-Website URL