ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΩΝ  
Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητος δια το Νέο Δ.Σ.

στις Αρχαιρεσίες της
Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεως
Επώνυμο Υποψηφίου
Όνομα Υποψηφίου
Ονοματεπώνυμο Πατρός Υποψηφίου
Ονοματεπώνυμο Μητρός Υποψηφίου

Αριθμός Τηλεφώνου
E-mail

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώ υπευθύνως ότι είμαι μέλος του Συνδέσμου και έχω εκπληρώσει τις οικονομικές μου υποχρεώσεις, δύναμαι δε να συμμετάσχω ως υποψήφιος, σύμφωνα με το καταστατικό του Συνδέσμου.
Ημερομηνία Εγκρίσεως.......................
Υπογραφές Εγκρίσεως Δ.Σ...................................................